Lainsäädäntö ohjaa taloyhtiön toimintaa

Taloyhtiön paloturvallisuus

Lainsäädäntö ohjaa taloyhtiön toimintaa

Miten usein savunpoistolaitteet täytyy huoltaa?

Savunpoistojärjestelmä turvaa taloyhtiön. Savunpoistolaitteet turvaavat evakuoinnin tulipalon aikana ja avustavat pelastushenkilökunnan toimintaa. Savunpoistolaitteiden toiminta tositilanteessa voidaan turvata vain huoltamalla ja testaamalla laitteet säännöllisesti.

Pelastusviranomaiset ovat kuitenkin tehneet ikävän havainnon, että liian usein savunpoistojärjestelmä ei toimi tulipalotilanteessa. Järjestelmästä ei ole mitään hyötyä, mikäli se ei toimi silloin kun sitä tarvitaan.

Savunpoistojärjestelmän huoltoa ohjaa laki, asetukset, säädökset ja ohjeet. Huolto ei ole vapaaehtoinen! Savunpoistolaitteet tulee huoltaa vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista ja huolloista tulee laatia selkeä kirjallinen tarkastuspöytäkirja. Tästä vastaa kiinteistön omistaja.

Laki ja säädökset

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laiteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Tästä vastaa rakennuksen omistaja. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä huollon ja tarkastuksen ajankohdasta ja määrävälistä, sekä toimenpiteiden kirjaamisesta.

Rakennustuoteasetus (305/2011), Liite 1, kohta 2: Paloturvallisuus. Tulipalon sattuessa tulen ja savun kehittyminen ja leviäminen rakennuskohteen sisällä on rajoitettu.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (958/2012) 117 b § sääntelee paloturvallisuutta. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017). Asetuksessa määritetään mm. paloteknisten laitteiden vaatimukset ja palon kehittymisen rajoittaminen.

Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 7 § mukaan rakennukseen tai muuhun vastaavaan kiinteästi asennettavat palonilmaisulaitteistot ja vastaavat järjestelmät on suunniteltava ja asennettava niin, että ne toimivat asianmukaisesti. Palonilmaisulaitteistot ja niitä vastaavat järjestelmät, sekä automaattiset sammutuslaitteistot on huollettava ja tarkastettava siten, että ne täyttävät säädetyt vaatimukset koko elinkaarensa ajan.

Palovaroittimet, vastuu ja kunnossapito

Olemme aiemmin kirjoittaneet artikkelin siitä, kenen vastuulla toimiva palovaroitin on. Tämä laki on uudistumassa ja lakiuudistus on syytä jo huomioida. Vaikka vastuu palovaroittimen asennuksesta olisi taloyhtiöllä, huoneiston haltijan tulee pitää huoli sen toimintakunnosta. Paras ratkaisu on, että taloyhtiö hankkii palovaroittimet keskitetysti ja varoittimet ovat 10 vuoden paristolla varustettu. Näin asukkaan vastuulla on vain kuukausittainen testaus.

Lue lisää: Palovaroittimet taloyhtiöön

Palovaroittimen toiminta tulee säännöllisesti tarkastaa. Sen lisäksi, että kuukausittain painetaan testinapista, palovaroitin on syytä putsata kevyesti pyyhkimällä pölyt muutaman kerran vuodessa. Ei kuitenkaan liian kostealla, jottei palovaroittimen sisään pääse kosteutta. Varoittimen voi myös kevyesti imuroida. Testaa varoitin aina puhdistuksen jälkeen. Liian suuri pölymäärä voi rikkoa palovaroittimen ja lyhentää sen käyttöikää.

Muistathan, että testinappi testaa vain varoittimen kyvyn tuottaa ääntä ja pariston toimivuuden, ei kykyä havaita savua. Palovaroittimen kyky havaita savua heikkenee iän myötä, joten varoitin on syytä uusia 10 v välein. Toiminnan voi testata myös testikaasulla, joka ei vahingoita palovaroitinta.

  • Palovaroitin on oltava jokaista alkavaa 60 m2 kohden.
  • Sijoita palovaroitin keskelle huonetta. Ei 50 cm lähemmäs seinää, nurkkaa tai kattopalkkia.
  • Ei tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen.
  • Ei kosteisiin tiloihin, eikä keittiöön siten, että aiheutuu turhia hälytyksiä.